Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2020. Október
HKSzeCsPSzoV
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Keresés

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A  gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31.  napjáig  a  hatodik  életévét  betölti  –  de  legkésőbb  az  azt  követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a

lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között

2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

A  beiratkozáskor  be  kell  mutatni  a  gyermek  személyazonosítására  alkalmas,  a  gyermek  nevére  kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A  tanköteles  korba  lépő  sajátos  nevelési  igényű  gyermeket  a  szülő  a  szakértői  bizottság  véleményében  vagy  a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar  állampolgár  tankötelezettségét  külföldi  nevelési-oktatási  intézményben  is  teljesítheti.  Ha  a  tanköteles  tanuló külföldön  kezdi  meg  iskolai  tanulmányait,  azt  a  tanköteles  gyermek  nyilvántartása céljából  be  kell  jelenteni  a  lakóhely, ennek  hiányában  a  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  járási/kerületi  kormányhivatalnak,  vagy,  ha  a  tanuló  már  hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat  akkor  is,  ha  a  szülői  felügyeletet  a  szülők  megállapodása  vagy  a  bíróság  döntése  alapján  az  egyik  szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

     - menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

      - a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

      - a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról   szóló  törvény  hatálya  alá  tartozik,  és bevándorolt  vagy  letelepedett  jogállású,  vagy  Magyarország  területén  való  tartózkodásra  jogosító  engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség  fennállása,  továbbá  a  tizennyolcadik  életéve  betöltése  előtt  megkezdett  tanulmányok  befejezéséig  a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Fájlok

6. sz. melléklet.pdf (133 KB)
LetöltésMegnyitás