Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2024. Július
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Keresés

Művészeti osztály /m

Művészeti osztály / m

 


A Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1992 -ben újította meg arculatát. A holisztikus szemléletű, a személyiség teljes egészére ható művészeti képzésünk egészen kivételes helyet foglal el hazánk alapfokú művészeti oktatásában.
Művészeti osztályosaink már első osztálytól kezdődően megkezdik művészeti tanulmányaikat is,- egész napos képzési rendszerben - a klasszikus balett, néptánc, kortárs tánc, képzőművészet, intermédia, báb, drámapedagógia , szolfézs, ének területén.

A személyiség egészére ható /hallás, látás, tapintás, mozgás stb./ tudatos és tervezett művészeti nevelés, fejlesztés a gyermekek világlátását, életszemléletét, gondolkodását
alapvetően határozza meg.
Az általános tantervű képzés mellett a művészeti osztályos tanulóink egész napos képzési rendszerben tanulnak. A művészeti nevelés művésztanárok / balett,- képző ,-ipar, - fotó, zene,- színművészek / bevonásával történik. Művésztanáraink, -akik közül többen elismert művészek, -évtizedek óta vesznek részt művészeti oktatásunkban.
Az iskola ezen a területen elért eddigi eredményei nemzetközi szinten is kimagaslóak. Művészeti képzésünk iránt még Japánban is érdeklődés mutatkozott. A nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően tanulóink japán színházakban és német énekkarokkal közösen léphettek fel az elmúlt években. Hazai színházi fellépéseink és kiállításaink szintén rendszeresek és sikeresek .

Iskolánk, tantestületünk,- művészetek, a művészeti nevelés iránti elkötelezettsége ma már
természetes, különösen azért is, mert közösen alakítottuk ki st'art művészeti programunkat.
A" st'art " komplex művészeti képzés a művészeti nevelés óvodás kortól történő, folyamatos és töretlen lendületes folytatása.
6 évesen még rugalmas és kellően eredeti" panelmentes', befogadó a gyermek ahhoz ,hogy megtalálhassa az utat a művészetek felé ill., hogy a művészetek utakat törhessenek a gyermeki lélek felé.
Nem művészeket nevelünk , -ennek ellenére volt tanítványaink közül sokan a művészetek területén próbálnak szerencsét. A művészetek által nevelünk, fejlesztünk , komplex módon ,olyan képességeket, amelyeket másképpen nem lehet kialakítani, amely képességeknek felnőtt életükben is kiemelkedően nagy hasznát vehetik tanítványaink.
E hitvallásunknak köszönhetően iskolánk egészét belengi,- a nem művészeti osztályainkét is- a szabad alkotói légkör. Ez a sajátosan hunyadis légkör pedig,- azt gondoljuk,- valóban egyedivé, különlegessé teszi iskolánkat. A művészeti képzés során kialakuló készségek természetesen nem egyformán alakulnak ki. Mindenkiben más- más módon fejlődnek, válnak egésszé az elsajátított ismeretek. Ezért az egyéni képességek alakulásának megfelelően lehetőséget biztosítunk a felsőbb évfolyamokon, az egyre differenciáltabb művészeti képzésre.

Az európai uniós oktatási alapelveknek és a NAT szellemiségének megfelelően nagy hangsúlyt helyezünk valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére a művészeti képzésünkön belül is. E területeken, különösen az anyanyelvi, idegen nyelvi, digitális, hatékony önálló tanulás, interperszonális, vállalkozói, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség/kulturális/,- kompetenciák fejlesztését tarjuk relevánsnak.
Adódik azonban a kérdés, -vajon a "művészetis" gyermekek nincsenek -e túlterhelve, képesek -e megfelelően teljesíteni a nem művészeti tantárgyakban is./ ?/A válasz egyértelműen igen.
A művészeti területeken kialakított készségek, tudás és ismeretanyagok, attitüdök alapvetően határozzák meg a gyermekek iskolához, önmagukhoz, a világhoz való viszonyát. Ebből következően az ezeken a területen elért kimagasló eredményeik a többi területre is kihatnak. Önálló gondolkodásra, alkotásra és befogadásra nevelünk. Ezek a képességek pedig az élet minden területére kihatnak,így különösen a nem művészeti tantárgyak tanulására is.
Ennek köszönhetően "művészetis " gyermekeink szinte minden tantárgyban / reál tárgyakban is / élen járnak. Tanulmányi eredményeik kimagaslóak.

Konkrét általános fejlesztési területek és várhatóan kialakuló képességek:

Jó előadókészség / választékos beszéd ,hangképzés , előadói stílus, szókincs, hangulatkeltés stb./
Bátor fellépés, kiállás / gyakori szereplések /
Saját test megfelelő pszichikai és téri érzékelése / balett, kortárs tánc, néptánc/
Hallás ,ének és zenei képesség kialakulása /a klasszikus, népzene és kortárs zene iránti érzékenység előadói és befogadói kialakítása.
Jó mozgás, mozgáskészség, koreográfiai érzék, testbeszéd / a mozdulatok téri érzékelése, helyes elrendezése, tudatos irányítása/
Alkotói és befogadói vizuális művészeti alapállás kialakulása/saját kiállítások, rendszeres közös alkotás, akciók, kiállításlátogatások, performanszok/
A team munka elsajátítása /komplex művészeti események rendezése, bemutatása, művészeti táborok.
Kreativítás / önálló alkotói munka,-saját gondolatokra ösztönzés/
Empátiaérzék, beleérző-képesség /színjátszás és drámajáték szituációs játékok /
Kommunikációs készség fejlődése /a magyar órák művészeti szempontú irányítása, beszélgetések, viták/
Médiaismeretek megszerzése/ filmvágás, rendezés, fotózás ,videózás, intermediális feladatok,számítógépes grafikai megoldások/
Természeti környezetünk és általában a szépség , a harmonikus iránti fogékonyság ,érzékenység/természeti tárgyak ábrázolása, alkotás a természetben, megfigyelések, irányított érzékelések .
Az átlagosnál nagyobb húzóerővel rendelkező gyermekekhez való felzárkózás igénye.
Vezetői szerepek elsajátítása a közös tevékenységekben/ koreográfia, rendezés, műsorok tervezése, összeállítása stb.
Önbizalom és magabiztosság kialakulása az elmélyültebb általános műveltség, tudás és kialakult készségek révén. stb. Érvényeslülési , vezetési adottságok kialakulása -kiemelkedő kommunikációs és előadói készség, rendszer-szemlélet, problémák, konfliktusok kezelése.

A teljesség igénye nélküli felsorolásból kitűnik, hogy a művészeti képzés létjogosultsága nem lehet kétséges, hiszen a legnemesebb és az ember lelkében és sejtjeiben évezredeken át bekódolt tudást, ritmust, hangokat, belső színeket, gondolatokat, érzéseket hívja elő, -azokból a mély rétegekből amely rétegek sokakban feltáratlanok, vagy csak hiányosan kiaknázottak.
Az az ember, aki a művészetek megismerése, esetleg alkalmazása során eljut önmagához, -az embertársaihoz is megtalálja a legjobb utakat. Az az ember aki ősi és tiszta forrásokból merít ,eljut az élet lényegéhez és képessé válhat a dolgok újszerű, eredeti megközelítésére.

A művészeti nevelésre mindenki alkalmas, akiben kialakultak azok a megfelelő alapkészségek amelyekre a komplex készségfejlesztést alapozhatjuk. A képzés ill. a készségszint felmérés során ezért nem teszünk különbséget a gyermekek között, csak
az alapkészség különbözősége tekintetében. Ezt is csupán a fejleszthetőség és a gyerekek esetleges túlterhelésének elkerülése érdekében tesszük.
Számunkra az esélyegyenlőség nem csupán etnikai, vagy szociális hátrányokból eredő egyenlőségteremtési szándékot jelent, hanem átfogóan jelenti a képességek szerinti esélyek teljes körű biztosítását. Ebből következően értelmezésünk szerint az esély egyenlőségét mindenkinek biztosítanunk kell. Egyeseknek a felzárkóztató speciális fejlesztéssel, míg másoknak egyéb speciális foglalkozásokkal és az arra alkalmasaknak kiemelt tehetséggondozással. Ennek egyik legfontosabb területe pedig éppen a művészeti képzés. Ha ez nem így történne ,vagyis ha a tehetséggondozó munka nem teljesedhetne ki iskolánkban , akkor valószínűleg -/ a , nem többre,- de mindenképpen másra!/- érdemes tanulóink részére nem teremtenénk meg a megfelelő esélyt tanulásukhoz, fejlődésükhöz.
Iskolánkban tehát ez a megfelelő egyensúly jelen van. Ha az esélyegyenlőségnek esetleg iránya is volna, mint ahogy nincs, -akkor azt mondhatnánk , az esélyt alulról és felülről is biztosítjuk. Mivel azonban alsó és felső nincs ezt nem mondjuk, de azt igen, hogy a gyermekek korántsem rendelkeznek egyforma képességekkel. Nem tehetségtelenek vagy kevésbé tehetségesek,- bár ez is igaz, - hanem olyan speciális képességekkel is rendelkezhetnek, amelyeket fejleszteni kell. Mégpedig időben, amíg lehet. Különösen azért is, mert az öröklött művészetek iránti fogékonyságok az iskola szilárd, zárt rendű világában, ahol gyakran kinyilatkoztatásként élik meg a gyermekek a tudást, az ismereteket és ezért gyakran a művészeti képességek bezárványozódnak. Még az is előfordulhat, hogy az ismeretek, szabályok olyan panellekké rendeződnek amelyekből az eredeti építkezés, gondolkodás már szinte el sem képzelhető vagy legalábbis bizonyos szellemi környezetekben kompatibilis.
A szellem szabadsága a legnagyobb szabadság,- az a fajta szabadság, ami képes előre vinni a világot, amely kijelöli az ember önmagához való helyes viszonyát.
A szellem szabadsága ad esélyt a lemaradónak, a felzárkózónak és ad esélyt az "előljáróknak".
Így marad meg az az egyensúly az oktatásban, amelyben mindenki megtalálhatja igazi helyét és valódi lehetőségeit.
Nem születtünk egyformának. De nem is szeretnénk egyformák lenni és azt is tudjuk, hogy illúzionisztikus a gondolat is, amely ezt hirdeti.
Nem jobbak vagy rosszabbak a képességeink, az érdeklődésünk, a világlátásunk, a világnézetünk hanem más és ez így van jól. Ettől szép és színes a világ, különösen ha ennek felismeréséhez a másik teljes elfogadása társul.
A művészeti nevelés oktatásunk egyik legfontosabb szegmense. Eredményeink pedig valószínűleg azért ilyen kimagaslóak, mert hiszünk
abban amit csinálunk.

Hiszünk az emberben, az ember fejleszthetőségében,- a művészetek életünkben betöltött meghatározó szerepében.

Gyöngyszemek

 

Művésztanáraink:

Báli Péter grafikusművész
Baranyai Barbara néptáncművész
Bródy Norbert színművész
Csabai Gabriella balettművész
Gergely Nóra képzőművész
Fundák Kristóf néptáncművész
Király András képzőművész
Kovács Marianna fuvolaművésy
Lajos Julianna táncművész
Simonyi Réka táncművész
Szarka Hajnalka képzőművész
Szilágyi Gyula balettművész
Tibrea György balettművész

A művészeti képzésben részt vesznek
iskolánk tanítói és tanárai közül:

Benkő Csilla / rajz- vizuális nevelés/
Molnár Andrea / ének,-énekkar/


Szathmáry József
igazgató